دانلود دفترچه دستورالعمل و فرمهای ویژه غرف خودساز/دارای تزئینات ویژه


لینک دسترسی به لیست پیمانکاران غرفه سازی در سایت شرکت سهامی نمایشگاهها

دانلود فایل پی دی اف دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی، جمع آوری،  

تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت
 


دانلود فایل پی دی اف فرم تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفه خودساز - فرم 102
 

 

دانلود فایل پی دی اف فرم درخواست انشعاب برق
 دانلود فایل پی دی اف فرم  تعهد لباس متحدالشکل