تهیه وسائل و تجهیزات اضافه جهت غرف پیش ساخته


مشارکت کنندگان محترم بخش داخلی دارای غرفه پیش ساخته جهت انجام امور پیش ساخته غرفه خود و جهت تهیه تجهیزات اضافه (از قبیل پانل آبدارخانه، میز و صندلی و ...)  می توانند با پیمانکاران غرف پیش ساخته مربوط به سالن محل استقرار خود بشرح زیر تماس حاصل نمایند.


شرکت پیمانکار غرفه سازی

نام فرد مسئول

شماره تماس

سالنهای تحت پوشش

شرکت غرفه سازان آذر خش آرمه

آقای محمد فتحی

09126307166

سالنهای 10-11، 27، 31آ، 31ب، 44-1، 44-2، 41-41ب  و سری 25

شرکت بازرگانی تهران

آقای ولی آگاه

09123437952

سالنهای 5، 6، 7، 8-9، 35، 38، 40-40آ

شرکت صبا تجهیز

آقای حسن ادبی

09124760389

تجهیزات اضافه برای تمام سالنها و فضای باز تحت پوشش

شرکت سامان سازه

آقای بهمن عباسی

09123261387

تجهیزات اضافه برای تمام سالنها و فضای باز تحت پوشش