پبمانکار سیستم ماکسیما

شرکت کنندگان محترم دارای غرفه بدون تجهیزات می تواند جهت تجهیز غرفه خود با سیستم ماکسیما با شماره زیر تماس حاصل نمایند.


مجری ساخت غرفه های پیش ساخته مدولار و طرح ماکسیما
تلفن هماهنگی
۰۹۱۲۳۰۸۸۸۴۰
آقای ذبیح ا... بیات